ΆΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ v. 1.2

EUPL © Ευρωπαϊκή Ένωση 2007, 2016

Η παρούσα άδεια δημόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») ισχύει για κάθε έργο (όπως ορίζεται παρακάτω) που καθίσταται διαθέσιμο υπό τους όρους της παρούσας άδειας. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση του έργου πλην εκείνων που προβλέπονται δυνάμει της παρούσας άδειας (στον βαθμό που η εν λόγω χρήση καλύπτεται από δικαίωμα, επί του έργου, του κατόχου της πνευματικής ιδιοκτησίας).

Το έργο καθίσταται διαθέσιμο βάσει των όρων της παρούσας άδειας όταν ο χορηγός της άδειας (όπως ορίζεται παρακάτω) έχει θέσει την ακόλουθη σημείωση αμέσως μετά την ανακοίνωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα για το έργο:

Αδειοδοτείται υπό τους όρους της EUPL

ή έχει εκφράσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την πρόθεσή του να χορηγεί άδεια υπό τους όρους της EUPL.

1. Ορισμοί

Στην παρούσα άδεια νοούνται ως:

— «Άδεια»: η παρούσα άδεια.

— «Πρωτότυπο έργο»: το έργο ή το λογισμικό που διανέμεται ή παρουσιάζεται στο κοινό από τον χορηγό της άδειας υπό τους όρους της παρούσας άδειας, το οποίο διατίθεται ως πηγαίος κώδικας και επίσης ως εκτελέσιμος κώδικας, κατά περίπτωση.

— «Παράγωγα έργα»: το έργο ή το λογισμικό που μπορούν να δημιουργηθούν από τον αδειούχο, με βάση το πρωτότυπο έργο ή τροποποιήσεις του. Η παρούσα άδεια δεν ορίζει ποιος είναι ο απαιτούμενος βαθμός της τροποποίησης ή της εξάρτησης από το πρωτότυπο έργο, ώστε ένα έργο να χαρακτηρίζεται παράγωγο. Το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι εφαρμοστέο στη χώρα η οποία ορίζεται στο σημείο 15.

— «Έργο»: το πρωτότυπο έργο ή τα παράγωγά του έργα.

— «Πηγαίος κώδικας»: η αναγνώσιμη από τον άνθρωπο μορφή του έργου η οποία προσφέρεται καλύτερα για μελέτη και τροποποίηση.

— «Εκτελέσιμος κώδικας»: κάθε κώδικας ο οποίος συνήθως έχει μεταγλωττιστεί και προορίζεται να ερμηνευθεί ως πρόγραμμα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

— «Χορηγός της άδειας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διανέμει ή παρουσιάζει στο κοινό το έργο υπό τους όρους της άδειας.

— «Συντελεστής/-ές»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τροποποιεί το έργο υπό τους όρους της άδειας ή που συμβάλλει με άλλον τρόπο στη δημιουργία παράγωγου έργου.

— «Αδειούχος» ή «Εσείς/Σας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κάνει οποιαδήποτε χρήση του έργου υπό τους όρους της άδειας.

— «Διανομή» ή «Παρουσίαση στο κοινό»: κάθε πράξη με την οποία πωλούνται, δίνονται, δανείζονται, εκμισθώνονται, διανέμονται, παρουσιάζονται στο κοινό, μεταδίδονται ή με άλλον τρόπο καθίστανται διαθέσιμα, επιγραμμικώς (on-line) ή εκτός σύνδεσης (off-line), αντίγραφα του έργου ή παρέχεται πρόσβαση στις λειτουργικές δυνατότητές του σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Δικαιώματα που παραχωρούνται με την άδεια

Με την παρούσα άδεια, ο χορηγός της άδειας σάς παραχωρεί για όλη τη διάρκεια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας επί του πρωτότυπου έργου άδεια παγκόσμιας ισχύος, μη αποκλειστική, χωρίς καταβολή τελών εκμετάλλευσης πνευματικών δικαιωμάτων, δυνάμενη να εκχωρηθεί περαιτέρω, με την οποία μπορείτε:

— να χρησιμοποιείτε το έργο σε κάθε περίσταση και για όλες τις χρήσεις,

— να αναπαράγετε το έργο,

— να τροποποιείτε το έργο και να δημιουργείτε παράγωγα έργα τα οποία βασίζονται στο έργο,

— να παρουσιάζετε το έργο στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διάθεσης ή έκθεσης του έργου ή αντιγράφων του στο κοινό και να προβαίνετε, κατά περίπτωση, σε δημόσια εκτέλεσή του,

— να διανέμετε το έργο ή αντίγραφά του,

— να δανείζετε και να εκμισθώνετε το έργο ή αντίγραφά του,

— να εκχωρείτε περαιτέρω δικαιώματα άδειας επί του έργου ή επί αντιγράφων του.

Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν σε κάθε μέσο, υλικό υπόστρωμα και μορφότυπο, που είτε είναι ήδη γνωστά είτε θα επινοηθούν στο μέλλον, εφόσον αυτό δεν προσκρούει στο εφαρμοστέο δίκαιο.

Στις χώρες όπου η νομοθεσία αναγνωρίζει ηθικό δικαίωμα επί του έργου, ο χορηγός της άδειας παραιτείται από την άσκηση του οικείου ηθικού δικαιώματος, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ώστε η χορήγηση άδειας επί των προαναφερ­ θέντων περιουσιακών δικαιωμάτων να παράγει πλήρως αποτελέσματα.

Ο χορηγός της άδειας παραχωρεί στον αδειούχο, χωρίς καταβολή τελών εκμετάλλευσης, μη αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης κάθε διπλώματος ευρεσιτεχνίας που ο πρώτος κατέχει, στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται επί του έργου υπό τους όρους της παρούσας άδειας.

3. Παρουσίαση του πηγαίου κώδικα στο κοινό

Ο χορηγός της άδειας δύναται να διαθέτει το έργο είτε υπό μορφή πηγαίου κώδικα είτε υπό μορφή εκτελέσιμου κώδικα. Εφόσον το έργο διατίθεται ως εκτελέσιμος κώδικας, ο χορηγός της άδειας, μαζί με κάθε αντίγραφο του έργου που διανέμει, παρέχει επιπρόσθετα μηχαναγνώσιμο αντίγραφο του πηγαίου κώδικα του έργου ή υποδεικνύει, σε σημείωση που ακολουθεί την ανακοίνωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα που επισυνάπτεται στο έργο, αποθετήριο όπου είναι εύκολα και ελεύθερα προσπελάσιμος ο πηγαίος κώδικας για όσο χρονικό διάστημα ο χορηγός της άδειας εξακολουθεί να διανέμει ή να παρουσιάζει το έργο στο κοινό.

4. Περιορισμοί του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα άδεια σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να στερήσει τον αδειούχο από τη δυνατότητα να επωφεληθεί από οποιαδήποτε εξαίρεση ή περιορισμό των αποκλειστικών δικαιωμάτων των δικαιούχων επί του έργου, από την ανάλωση των εν λόγω δικαιωμάτων ή από άλλους εφαρμοστέους περιορισμούς.

5. Υποχρεώσεις του αδειούχου

Η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης των ανωτέρω περιγραφόμενων δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς και υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αδειούχο. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

6. Διαδοχικοί δημιουργοί

Ο αρχικός χορηγός της άδειας εγγυάται ότι τα πνευματικά δικαιώματα επί του πρωτότυπου έργου που παραχωρούνται με την παρούσα άδεια ανήκουν σε αυτόν ή ότι του έχει δοθεί σχετική άδεια και ότι έχει την εξουσία και την ικανότητα να τα παραχωρήσει υπό την παρούσα άδεια.

Κάθε συντελεστής εγγυάται ότι τα πνευματικά δικαιώματα επί των τροποποιήσεων που επιφέρει στο έργο ανήκουν σε αυτόν ή ότι του έχει δοθεί σχετική άδεια και ότι έχει την εξουσία και την ικανότητα να τα παραχωρήσει υπό την παρούσα άδεια.

Κάθε φορά που αποδέχεστε την άδεια, ο αρχικός χορηγός της άδειας και οι διαδοχικοί συντελεστές Σας παραχωρούν άδεια για τα τμήματα με τα οποία έχουν συμβάλει στο έργο, υπό τους όρους της παρούσας άδειας.

7. Μη παροχή εγγύησης

Το έργο τελεί υπό εξέλιξη, βελτιούμενο συνεχώς με τη συμβολή πολυάριθμων συντελεστών. Δεν πρόκειται για ολοκληρωμένο έργο και κατά συνέπεια ενδέχεται να περιέχει ελαττώματα ή «σφάλματα», εγγενή σε αυτόν τον τύπο ανάπτυξης.

Για τον λόγο αυτόν, το έργο παραδίδεται υπό τους όρους της άδειας «ως έχει» και χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ως προς το έργο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητάς του για συγκεκριμένο σκοπό, της απουσίας ελαττωμάτων ή σφαλμάτων, της ακρίβειάς του ή της μη προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων πλην του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στο σημείο 6 της παρούσας άδειας.

Η παρούσα δήλωση για μη παροχή εγγύησης αποτελεί συστατικό στοιχείο της άδειας και συνιστά όρο για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης οποιουδήποτε δικαιώματος επί του έργου.

8. Μη παροχή εγγύησης

Εκτός από περιπτώσεις ζημιών που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα σε φυσικά πρόσωπα, ο χορηγός της άδειας σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε, άμεσες ή έμμεσες, υλικές ή ηθικές ζημίες οι οποίες προκύπτουν από την άδεια ή από τη χρήση του έργου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών από την απώλεια φήμης ή πελατείας, από διακοπή εργασιών, από βλάβη ή δυσλειτουργία υπολογιστών, από απώλεια δεδομένων ή από οποιαδήποτε εμπορική ζημία, ακόμα και σε περίπτωση που ο χορηγός της άδειας ήταν ενήμερος σχετικά με την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών. Ωστόσο, ο χορηγός της άδειας είναι υπεύθυνος βάσει της νομοθεσίας για την ευθύνη σχετικά με ελαττωματικά προϊόντα, εφόσον η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται στο έργο.

9. Συμπληρωματικές συμβάσεις

Κατά τη διανομή του έργου, δύναστε να επιλέξετε τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, καθορίζοντας υποχρεώσεις ή υπηρεσίες συμβατές με την παρούσα άδεια. Ωστόσο, εφόσον αποδέχεστε υποχρεώσεις, ενεργείτε αποκλειστικά για λογαριασμό Σας και υπ' ευθύνη Σας και όχι για λογαριασμό του αρχικού χορηγού της άδειας ή οποιουδήποτε άλλου συντελεστή και μόνον εφόσον συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε κάθε συντελεστή από οποιαδήποτε ευθύνη υπέχει ή από τη διεκδίκηση απαιτήσεων έναντί του εξαιτίας του ότι έχετε αποδεχθεί εγγύηση ή έχετε αναλάβει συμπληρωματική ευθύνη.

10. Αποδοχή της άδειας

Μπορείτε να αποδεχθείτε τους όρους της παρούσας άδειας πατώντας το πλήκτρο στο εικονίδιο «συμφωνώ», που βρίσκεται στο κάτω μέρος ενός παραθύρου όπου εμφανίζεται το κείμενο της παρούσας άδειας ή επιβεβαιώνοντας τη συναίνεσή σας με οποιονδήποτε άλλο παρεμφερή τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου. Εφόσον πατήσετε το εικονίδιο αυτό, δηλώνετε τη σαφή και ανέκκλητη αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας άδειας και όλων των όρων και προϋποθέσεών της.

Παρομοίως, αποδέχεστε ανέκκλητα την παρούσα άδεια και το σύνολο των όρων και προϋποθέσεών της εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα Σας έχει χορηγηθεί βάσει του σημείου 2 της παρούσας άδειας, όπως όταν κάνετε χρήση του έργου, δημιουργείτε παράγωγο έργο ή διανέμετε ή παρουσιάζετε το έργο ή αντίγραφά του.

11. Πληροφόρηση του κοινού

Εφόσον διανέμετε ή παρουσιάζετε το έργο με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (όταν π.χ. επιτρέπετε την τηλεφόρτωση του έργου από ιστότοπο), πρέπει το κανάλι ή το μέσο διανομής (π.χ. ένας ιστότοπος) να παρέχει στο κοινό τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται από το εφαρμοστέο δίκαιο όσον αφορά τον χορηγό της άδειας, την άδεια, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατές η προσπέλαση στην άδεια, η σύναψή της, η αποθήκευση και η αναπαραγωγή της από τον αδειούχο.

12. Λήξη ισχύος της άδειας

Η άδεια και τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί υπό τους όρους αυτής λήγουν αυτοδικαίως με την παραβίαση εκ μέρους του αδειούχου οποιουδήποτε από τους όρους της άδειας.

Η λήξη αυτή δεν συνεπάγεται λήξη των αδειών των ατόμων στα οποία το έργο έχει περιέλθει από τον αδειούχο υπό τους όρους της άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα αυτά εξακολουθούν να τηρούν τους όρους της άδειας.

13. Διάφορα

Με την επιφύλαξη του σημείου 9, η άδεια αποτυπώνει την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών ως προς το έργο.

Αν, βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, οποιαδήποτε ρήτρα της άδειας καθίσταται άκυρη ή ανεκτέλεστη, τούτο δεν επηρεάζει την ισχύ ή τη δυνατότητα εκτέλεσης της άδειας στο σύνολό της. H εν λόγω ρήτρα ερμηνεύεται ή αναδιατυπώνεται στο αναγκαίο μέτρο ώστε να καταστεί έγκυρη και εκτελεστή.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να δημοσιεύσει άλλες γλωσσικές αποδόσεις ή νέες εκδόσεις της παρούσας άδειας ή επικαιρο­ ποιημένες εκδόσεις του προσαρτήματος, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο και εύλογο, χωρίς να περιορίζει τα δικαιώματα που παραχωρούνται με την άδεια. Οι νέες εκδόσεις της άδειας θα δημοσιεύονται με αποκλειστικό αριθμό έκδοσης.

Όλες οι γλωσσικές αποδόσεις της παρούσας άδειας που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ισοδύναμη αξία. Τα μέρη μπορούν να επικαλεστούν τη γλωσσική απόδοση της επιλογής τους.

14. Δικαιοδοσία

Με την επιφύλαξη ειδικής συμφωνίας μεταξύ των μερών,

— κάθε διαφορά που ανακύπτει από την ερμηνεία της παρούσας άδειας, μεταξύ των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χορηγού της άδειας και οποιουδήποτε αδειούχου, υπάγεται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζει το άρθρο 272 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— κάθε διαφορά μεταξύ άλλων μερών η οποία ανακύπτει από την ερμηνεία της παρούσας άδειας υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του αρμόδιου δικαστηρίου όπου ο αδειούχος έχει την κατοικία του ή ασκεί την κύρια δραστηριότητά του.

15. Εφαρμοστέο δίκαιο

Με την επιφύλαξη ειδικής συμφωνίας μεταξύ των μερών,

— η παρούσα άδεια διέπεται από το δίκαιο της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ο αδειούχος έχει την έδρα του, την κατοικία του ή την καταστατική έδρα του,

— η παρούσα άδεια διέπεται από το βελγικό δίκαιο εάν ο αδειούχος δεν έχει έδρα, κατοικία ή καταστατική έδρα εντός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσάρτημα

«Συμβατές άδειες» βάσει του άρθρου 5 της EUPL είναι οι:

— GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3

— GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3

— Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0

— Eclipse Public License (EPL) v. 1.0

— CeCILL v. 2.0, v. 2.1

— Mozilla Public Licence (MPL) v. 2

— GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3

— Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) για έργα πλην λογισμικού

— European Union Public Licence (EUPL) v. 1.1, v. 1.2

— Québec Free and Open-Source Licence — αμοιβαιότητα (LiLiQ-R) ή ισχυρή αμοιβαιότητα (LiLiQ-R+)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να επικαιροποιεί το εν λόγω προσάρτημα με μεταγενέστερες εκδόσεις των παραπάνω αδειών, χωρίς να παράγει νέα έκδοση της EUPL, εφόσον οι άδειες παρέχουν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας άδειας και προστατεύουν τον καλυπτόμενο από αυτές πηγαίο κώδικα από αποκλειστική ιδιοποίηση.

Όλες οι άλλες αλλαγές ή προσθήκες στο παρόν προσάρτημα απαιτούν τη δημιουργία νέας έκδοσης EUPL.


This website is not sponsored or endorsed by the European Commission or any other institution, body or agency of the European Union.

Created by Javier Casares (legal) under license EUPL 1.2.