EUROOPA LIIDU TARKVARA VABA KASUTUSE LITSENTS v. 1.2

EUPL © Euroopa Liit 2007, 2016

Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents („EUPL“) kehtib allpool määratletud teose suhtes, mida levitatakse vastavalt käesoleva litsentsi tingimustele. Teost on keelatud kasutada muul viisil kui vastavalt käesoleva litsentsi tingimustele niivõrd, kuivõrd sellise kasutamise suhtes kehtivad teose autoriõiguse omaja õigused).

Teost levitatakse vastavalt käesoleva litsentsi tingimustele, kui allpool määratletud litsentsiandja paneb vahetult teose autoriõiguse märke järele järgmise märke:

Litsentsitud EUPL alusel

või on muul viisil väljendanud soovi litsentsida originaalteos EUPL alusel.

1. Mõisted

Käesolevas litsentsis kasutatakse järgmisi mõisteid:

— „litsents“ – käesolev litsents;

— „originaalteos“ – teos või tarkvara, mida litsentsiandja käesoleva litsentsi alusel levitab või edastab ning mis on kättesaadav lähtekoodina ja teatavatel juhtudel ka täitmiskoodina;

— „tuletatud teos“ – teos või tarkvara, mida litsentsisaajal on olnud võimalik luua tuginedes originaalteosele või selle muudetud versioonile. Käesolevas litsentsis ei määratleta muudatuse ulatust või sõltuvust originaalteosest, mis on vajalik selleks, et klassifitseerida teos tuletatud teoseks; selline ulatus määratakse kindlaks vastavalt artiklis 15 nimetatud riigis kehtivatele autoriõigust käsitlevatele õigusaktidele;

— „teos“ – originaalteos või sellest tuletatud teosed;

— „lähtekood“ – teose inimloetav vorm, mida inimestel on kõige lihtsam uurida ja muuta;

— „täitmiskood“ – igasugune kood, mille on tavaliselt koostanud arvuti ja mis on mõeldud arvuti poolt programmina tõlgendamiseks;

— „litsentsiandja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes levitab või edastab teost litsentsi alusel;

— „edasiarendaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes muudab teost litsentsi alusel või osaleb muul moel tuletatud teose loomises;

— „litsentsisaaja“ või „Teie“ – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab teost ükskõik mis moel vastavalt litsentsi tingimustele;

— „levitamine“ või „edastamine“ – teose koopiate müümine, teisele isikule andmine, laenutamine, rentimine, levitamine, edastamine, ülekandmine või teose koopiate või selle oluliste funktsioonide muul viisil teistele füüsilistele või juriidilistele isikutele kättesaadavaks tegemine võrgus või võrguväliselt.

2. Litsentsiga antavate õiguste ulatus

Käesolevaga annab litsentsiandja Teile ülemaailmse, tasuta, all-litsentsi andmise õigusega lihtlitsentsi, mille alusel võite teha originaalteose autoriõiguse kehtivusaja jooksul järgmist:

— kasutada teost mis tahes eesmärgil ja mis tahes viisil,

— teost reprodutseerida,

— teost muuta ja luua teosel põhinevaid tuletatud teoseid,

— teost või selle koopiaid üldsusele edastada, sealhulgas neid kättesaadavaks teha või eksponeerida, samuti avalikult esitada,

— teost või selle koopiaid levitada,

— teost või selle koopiaid laenutada ja rentida,

— anda all-litsentse teose või selle koopiate suhtes kehtivate õiguste kohta.

Neid õigusi võib teostada mistahes praegu tuntud või hiljem leiutatud keskkonnas, toel või formaadis, ja sellises ulatuses, nagu lubab kohaldatav õigus.

Riikides, kus kehtivad isiklikud õigused, loobub litsentsiandja seadusega lubatud ulatuses oma õigusest teostada isiklikke õigusi, et oleks võimalik eespool loetletud varalisi õigusi litsentsida.

Litsentsiandja annab litsentsisaajale tasuta lihtlitsentsi kõigi litsentsiandjale kuuluvate patentide kasutamiseks ulatuses, mis on vajalik teose suhtes käesoleva litsentsiga antud õiguste kasutamiseks.

3. Lähtekoodi edastamine

Litsentsiandja võib teose kättesaadavaks teha kas lähtekoodi või täitmiskoodi kujul. Kui teos tehakse kättesaadavaks täitmiskoodi kujul, lisab litsentsiandja igale tema poolt levitatavale teose koopiale lähtekoodi masinloetava koopia või näitab teose autoriõiguse märke järele lisatud märkega ära hoidla, kust lähtekood on kergesti ja tasuta kättesaadav seni, kuni litsentsiandja jätkab teose levitamist või edastamist.

4. Autoriõiguse piiramine

Käesolev litsents ei võta litsentsisaajalt võimalusi, mis tulenevad teose õiguste omaja ainuõiguste suhtes kehtestatud eranditest või ainuõiguste piiramisest, nende õiguste ammendumisest või muudest nende õiguste suhtes kohaldatavatest piirangutest.

5. Litsentsisaaja kohustused

Eespool nimetatud õigused antakse litsentsisaajale tingimusel, et ta peab kinni teatavatest piirangutest ja täidab teatavaid talle pandud kohustusi. Need kohustused on järgmised:

6. Autorsuse ahel

Esialgne litsentsiandja tagab, et käesoleva litsentsiga antav autoriõigus originaalteosele kuulub talle või on talle litsentsitud ja et tal on õigus seda litsentsiga edasi anda.

Iga edasiarendaja tagab, et autoriõigus tema poolt teosele tehtavatele muudatustele kuulub talle või on talle litsentsitud ja et tal on õigus litsentsi anda.

Iga kord, kui Te võtate vastu litsentsi, annavad esialgne litsentsiandja ja hilisemad edasiarendajad Teile litsentsi nende osaluse kasutamiseks teoses vastavalt käesoleva litsentsi tingimustele.

7. Garantii puudumine

Teos on veel pooleli ja arvukad edasiarendajad parendavad seda järjepidevalt. See ei ole lõpetatud teos ja võib seetõttu sisaldada defekte ja programmivigu, mis on omased seda liiki arendustegevusele.

Seetõttu levitatakse teost litsentsi alusel „sellisena, nagu see on“ ilma teose suhtes kehtiva garantiita, muu hulgas garantiita kaubandusliku kvaliteedi kohta, garantiita sobivuse kohta mingi kindla eesmärgi jaoks, garantiita defektide ja vigade puudumise kohta, garantiita täpsuse kohta ja selle kohta, et ei ole rikutud muid intellektuaalse omandi õigusi peale käesoleva litsentsi artiklis 6 nimetatud autoriõiguse.

Käesolev garantii puudumise klausel on litsentsi oluline osa ja teosele õiguste andmise eeltingimus.

8. Vastutuse välistamine

Välja arvatud tahtliku õiguserikkumise või füüsilistele isikutele tekitatud otsese kahju puhul, ei vastuta litsentsiandja mitte mingil juhul litsentsi või teose kasutamise tagajärjel tekkinud mistahes otsese või kaudse, varalise või moraalse kahju eest, muu hulgas maineväärtuse langusest tekkinud kahju, tööseisakute, arvutirikke ja talitlushäirete, andmete kadumise ja ärikahju eest, isegi juhul kui litsentsiandjat on sellise kahju tekkimise võimalikkusest teavitatud. Litsentsiandja vastutab siiski vastavalt tootevastutust käsitlevatele õigusaktidele niivõrd, kuivõrd need õigusaktid on teose suhtes kohaldatavad.

9. Lisakokkulepped

Teose levitamisel võite Te sõlmida lisakokkuleppe, milles määratakse kindlaks käesoleva litsentsiga vastavuses olevad kohustused või teenused. Kuid kui olete nõus võtma kohustusi, võite Te tegutseda ainult iseenda nimel ja vastutusel, mitte esialgse litsentsiandja või teiste edasiarendajate nimel, ja ainult juhul, kui Te nõustute vabastama edasiarendajad vastutusest, kaitsma ja hoidma neid kahju tekkimise eest vastutuse või nõuete osas, mida nende vastu võidakse esitada selle tagajärjel, et Teie pakute garantiid või võtate lisavastutuse.

10. Litsentsiga nõustumine

Käesoleva litsentsi sätetega saab nõustuda, klõpsates ikoonile „Nõustun“ litsentsi teksti näitava akna all või väljendades nõusolekut muul sarnasel viisil vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Sellele ikoonile klõpsates väljendate selgelt ja pöördumatult oma nõusolekut käesoleva litsentsi ja kõigi selle tingimuste suhtes.

Samuti nõustute pöördumatult käesoleva litsentsi ja kõigi selle tingimustega, kui teostate Teile käesoleva litsentsi artikliga 2 antud õigusi, näiteks kasutate teost, loote tuletatud teose või levitate või edastate teost või selle koopiaid.

11. Üldsuse teavitamine

Juhul, kui Te kasutate teose levitamiseks või edastamiseks elektroonilisi sidevahendeid (näiteks võimaldate teose allalaadimist veebisaidilt), tuleb levitamiskanalil või andmekandjal (näiteks veebisaidil) teha üldsusele kättesaadavaks vähemalt kohaldatava õiguse alusel kohustuslik teave litsentsiandja ja litsentsi kohta ning selle kohta, kuidas see on litsentsisaajale kättesaadav, litsentsilepingu sõlmimise kohta ja selle kohta, kuidas litsentsisaaja saab litsentsi säilitada ja reprodutseerida.

12. Litsentsi lõppemine

Litsents ja sellega antud õigused lõppevad automaatselt juhul, kui litsentsisaaja rikub litsentsi tingimusi.

Sellise lõppemise korral ei lõpe ühegi sellise isiku litsents, kes sai teose litsentsisaajalt vastavalt litsentsi tingimustele, juhul kui see isik täidab jätkuvalt litsentsi tingimusi.

13. Muud sätted

Ilma et see piiraks litsentsi artikli 9 kohaldamist, sisaldab litsents kogu kokkulepet, mis osapoolte vahel seose teosega on.

Kui mõni litsentsi säte on vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele kehtetu või seda ei ole võimalik jõustada, ei mõjuta see litsentsi kui terviku kehtivust ega jõustatavust. Sellist sätet tõlgendatakse või muudetakse nii nagu vaja, et see kehtiks ja saaks tagada selle täitmise.

Euroopa Komisjon võib avaldada käesoleva litsentsi muid keeleversioone või uusi versioone või lisa uuendatud versioone, kuivõrd see on vajalik ja mõistlik, vähendamata sellega litsentsiga antavate õiguste ulatust. Litsentsi uued versioonid avaldatakse kordumatu versiooninumbriga.

Käesoleva litsentsi kõik keeleversioonid, mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud, on võrdväärsed. Osapooled võivad kasutada enda valitud keeleversiooni.

14. Kohtualluvus

Ilma et see piiraks konkreetse osapooltevahelise kokkuleppe kohaldamist,

— kuuluvad käesoleva litsentsi tõlgendamisest tulenevad kohtuvaidlused Euroopa Liidu institutsioonide, organite, büroode või asutuste kui litsentsiandja ja mistahes litsentsisaaja vahel Euroopa Liidu Kohtu pädevusse, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 272,

— kuuluvad käesoleva litsentsi tõlgendamisest tulenevad kohtuvaidlused muude osapoolte vahel selle pädeva kohtu ainupädevusse, kelle tööpiirkonnas asub litsentsiandja elukoht või peamine tegevuskoht.

15. Kohaldatav õigus

Ilma et see piiraks konkreetse osapooltevahelise kokkuleppe kohaldamist,

— kohaldatakse käesoleva litsentsi suhtes selle Euroopa Liidu liikmesriigi õigust, kus paikneb litsentsiandja peakorter, elukoht või asukoht,

— kohaldatakse litsentsi suhtes Belgia õigust, kui litsentsiandja peakorter, elukoht või asukoht asub väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike.

Liide

Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsentsi artiklis 5 osutatud „ühilduvad litsentsid“ on järgmised:

— GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3

— GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3

— Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0

— Eclipse Public License (EPL) v. 1.0

— CeCILL v. 2.0, v. 2.1

— Mozilla Public Licence (MPL) v. 2

— GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3

— Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) muude teoste puhul peale tarkvara

— European Union Public Licence (EUPL) v. 1.1, v. 1.2

— Québec Free and Open-Source Licence – Reciprocity (LiLiQ-R) or Strong Reciprocity (LiLiQ-R+)

Euroopa Komisjon võib käesolevat lisa ajakohastada loetletud litsentside hilisemate versioonidega ilma, et peaks selleks koostama EUPLi uue versiooni, eeldusel et nende litsentsidega tagatakse käesoleva litsentsi artiklis 2 sätestatud õigused ja kaitstakse hõlmatud lähtekoodi eksklusiivse omastamise eest.

Kõigi muude käesoleva liite muudatuste või täienduste jaoks on vaja koostada EUPLi uus versioon.


This website is not sponsored or endorsed by the European Commission or any other institution, body or agency of the European Union.

Created by Javier Casares (legal) under license EUPL 1.2.